PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

La programació didàctica és  el procés a través del qual es programa a llarg, mig i curt termini, la manera en què aquests elements didàctics seran estructurats, ordenats i organitzats al llarg del cicle lectiu corresponent. Generalment, la programació abasta tot un cicle lectiu que, normalment, dura uns nou mesos. És per això que una bona programació didàctica requereix tenir en compte infinitat de variables que poden ajustar-se a les circumstàncies específiques del moment, dels alumnes, del propi docent, de l’establiment, etc.

Planificar és una necessitat que sorgeix a qualsevol tasca que s’emprengui i es vulgui treure endavant amb èxit. A l’àrea de l’educació, necessitem igualment planificar les nostres tasques per a la consecució dels objectius plantejats; per a fer-ho, realitzarem una programació del procés d’ensenyament-aprenentatge que hem de dur a terme, coneguda com a programació didàctica.

La programació didàctica tindrà que contemplar una sèrie d’apartats que dictin els objectius que es volen assolir, la intervenció a dur a terme, els mitjans a utilitzar i l’avaluació que realitzarem per a comprovar el nostre grau d’èxit.

La programació didàctica ha de fer referència al currículum vigent de la Comunitat Autònoma en la que s’oposita, d’un àrea, matèria o mòdul relacionats amb l’especialitat per la que es participa, i en la que haurà d’especificar-se els objectius, continguts, criteris d’avaluació i metodologia, així com l’atenció a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu.

A més, actualment és necessari saber programar i avaluar per competències. Les noves versions curriculars li donen molta importància a l’avaluació per competències. Per tant, la programació didàctica és la prova clau per a poder superar l’oposició amb garanties.

Aquesta programació didàctica haurà de complir un format que ve establert en la convocatòria de la comunitat autònoma i acostuma a contenir, normalment, una extensió d’uns 50-60 folis.

La programació didàctica haurà de lliurar-se al tribunal el dia de l’acte de presentació i la seva defensa es durà a terme davant d’aquest en el moment en que es convoqui.

L’objectiu de la presentació de la programació didàctica a les oposicions d’educació és la de comprovar l’aptitud pedagògica de l’aspirant i el seu domini de les tècniques necessàries per a exercir com a docent.

Per a saber més, pots llegir el bloc de Cipriano Olmos, expert en Programació Didàctica